מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א: "מקווה בלי הכשר – אינו מקווה!"

שיתוף

מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א: "מקווה בלי הכשר – אינו מקווה!"

כינוס היסטורי בראשות רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, בברכת מרן

כינוס היסטורי בראשות רבן של ישראל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, לחיזוק וביצור חומות קדושת וטהרת בית ישראל, נערך בבוקר יום שני, במעונו של רבן של ישראל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, הבית אשר אירח לאורך השנים את האסיפות ההיסטוריות והנדירות למען "המרכז הארצי לטהרת המשפחה", לחיזוק הטהרה בעם ישראל, בראשות מרן זצוק"ל, אשר נשא על שכמו את חומות הטהרה והקדושה, ועתה נתאספו מרנן ורבנן שליט"א במעונו להמשך מורשתו הכבירה, לטובת ועד כשרות המקוואות שע"י "טהרת המשפחה".

במעונו של רבן של ישראל זצוק"ל

במעמד האדיר התאספו מרנן ורבנן שליט"א ובראשם רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, חברי נשיאות "טהרת המשפחה", לטובת ביסוס ומיסוד כשרות המקוואות שע"י "טהרת המשפחה", באמצעות ועד כשרות מיוחד שדבר הקמתו הוכרז במהלך הכינוס.
המעמד הגדול החל בפרקי תהילים ע"י הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א, בדמעות ובהתרגשות רבה בתפילה לבורא עולם להצלחת מטרתו החשובה של הכינוס לצדיקים שהנאה להם והנאה לעולם בעצם קיומו, אשר נועד לביסוס מערך כשרות המקוואות לע"נ הטהורה של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל, אשר בחיי חיותו מסר עצמו לזה. סלון הבית הצנוע והמוכר לרבבות עמך ישראל, בקירותיו הקלופים ודלותו הגשמית, המעביר מסר עצום על העיקר והטפל, היה מלא מפה לפה, כאשר מרנן ורבנן שליט"א ישובים
בתוכו סביב שולחן הנשיאות הנכבד של "טהרת המשפחה". לעת כזאת קשה היה שלא לכאוב את חסרונו העצום של רבינו הגדול זצוק"ל, אשר נשא על שכמו את משא הדור כולו ואת חומות הטהרה בעם ישראל, והחלל העצום הנפער במעמד הנשגב.

במעמד רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, נשא מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצגה"ת, משא נרגש: "ברשות מרן שר התורה שליט"א וחברי מועצות גדולי וחכמי התורה, רבנים ודיינים שליט"א. לדבר על חשיבות הכנס הזה אולי זה מיותר, באים לייסד ולסדר שמקוואות יהיה להם הכשר ולהודיע קבל עם ועולם שמקווה בלי הכשר
אינו מקווה.
"ודאי שצריך לעשות הכל כדי שדברים אלו יתייסדו, אבל יתירה מזו, כאן נזדמנו לפונדק אחד המפעל הקדוש 'טהרת המשפחה' שכל עם ישראל נשען עליו, ולא רק נשען עליו אלא שממנו כל בית ישראל, יחד  עם היארצייט של רבינו בעל 'אילת השחר' זצוק"ל. אז צריך לדבר על נקודה ששייכת בשני הדברים האלו. "יש דבר אחד מאוד אופייני למרן זיע"א, מי אנחנו שנגיד מי היה מרן, אבל זה כולם יודעים שמצד אחד לא  היה אדם שקט כמוהו, תמיד ישב בקרן זווית, זה ידוע ומפורסם, אבל מאידך גיסא אני לא יודע אם הייתה אישיות יותר תוססת מרבינו זצוק"ל.
שני ההפכים האלו כוננו בתוך אישיות הענק הזו. "מדוע זה היה כך, ההשתוקקות שלו לדבר מצווה ולשלימות המצווה בלי ויתורים, אדרבה, בהקפדה על כל חלק של הידור, יש לדעת שהשתוקקות היא מנוף בכל עבודת הבורא.
"יעקב אבינו חיפש דוגמה להשתוקקות לתורה, הוא חיפש בכל מקום ולא מצא על פני הארץ דוגמה לשלמות המצווה, חיפש דוגמה
לתורה, לדעת, בכל הארץ הוא לא מצא דוגמה לאמת מידה להשתוקקות, אבל כן מצא בים. הוא הבחין שהבריאה שנקראת דג יש בה אמת המידה לצימאון והשתוקקות, היא נמצאת כולה בתוך מים ובכל זאת אם נופלת טיפה מלמעלה, היא מיד מנסה לתפוס אותה בהשתוקקות שאין כמותה וזו הברכה 'וידגו לרוב', שיהיו כדגים, כי צריך ללמוד דעת איך משתוקקים למצוות.
"יש לדעת שאנו עוסקים פה במצווה שהיא קדושת ישראל, גם אם אתה יודע מי עשה את המקווה, 'מקווה בלא הכשר אינו מקווה', וכשמדברים על טהרת ישראל, יסוד מוסד אין כלל ישראל בלי זה, וצריך להשריש בכל העולם כולו שצריך מקווה עם הכשר, ורק של אלו שיודעים להכשיר. "וזה היה נקודת החיבור ברבנו זיע"א מצד אחד הצניעות, השקט, אבל ההשתוקקות צריכה והייתה אצלו באופן סוער, להיות בשלמות. וכמו שאמר לי 'אני מחפש פרנסה' כשכוונתו לשלמות המצוות. ושיהיה המפעל הזה לעילוי נשמתו", סיים מרן שליט"א, את משאו המיוחד.

שאלות להכרעת רבן של ישראל שליט"א

בשלב זה ביקש מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצגה"ת, להציג בפני רבן של ישראל שליט"א, מספר שאלות שנתעוררו. "יש למפעל הקדוש הזה שאלות, אציג חלקם בפני מרן שר התורה שליט"א", אמר ועבר להציג בפני מרן שליט"א, שאלות בהלכות מקוואות שעלו במהלך שנת תשע"ח לרבני המקוואות שע"י "טהרת המשפחה".
יו"ר "טהרת המשפחה" הרב חיים לוי שליט"א, הביא את דבר "טהרת המשפחה": "אנחנו נמצאים כאן בבית הקדוש של רבינו זצוק"ל אחרי שנה מפטירתו. לפני עשר שנים זכינו שרשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל, היה אצלנו במשרד והוא החל יחד עם הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א ולהבחל"ח הגאון האדיר רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל, ועמם איתם המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל
שליט"א והגאון רבי נחום שניאורסון שליט"א, מראשי ישיבת טשיבין, את נושא כשרות המקוואות.

"לפני חמש שנים גם התקיים כאן כנס אדיר למען חיזוק וביצור חומות הטהרה, בחיי חיותו של רשכבה"ג מרן זצוק"ל, בנושא כשרות המקוואות. מדי יום שאל מרן זצוק"ל מה מצב כשרות המקוואות, והביא תרומות גדולות לזה, וב"ה עד היום הצלחנו להכשיר בס"ד מאות מקוואות. היום אנו מטפלים בבניית 33 מקוואות ברחבי הארץ, אבל על נושא הכשרות גם צריך לפעול, יש הרבה עבודה לצוותות של הכשרות.
אנחנו רוצים להוסיף עוד 3-4 צוותות של מפקחי כשרות ולהרים את הנושא ולשכלל אותו ובשביל כך אנו נעזרים בכוחם של מרנן גדולי ישראל שליט"א, המעודדים וממריצים בכל כוחם על הנושא החשוב. יהיה מיסוד המפעל הקדוש של כשרות המקוואות לעילוי נשמתו הטהורה של רבן של ישראל מרן זיע"א, שכל כך טרח בזה".

מהזנחה לנושא מרכזי

נשיא המרכז הארצי הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א, נשא דברים נרגשים: "אין לי מה להוסיף על דברי הרב חיים לוי, רק אני יכול להעיד איך שידיהם של עסקני 'טהרת המשפחה' עסוקים בנושא ואיך שהיה מרן זצוק"ל מוטרד מעניין כשרות המקוואות שדבר זה היה מוזנח והוא זיע"א הכניס זאת לנושא מרכזי במפעל 'טהרת המשפחה' וזה מטרת הכינוס". לימוד מיוחד במשניות מקוואות בהשתתפות מרנן ורבנן שליט"א, לע"נ רבן של ישראל מרן זצוק"ל, נערך ע"י בנו בכורו, הגאון רבי משה שטינמן שליט"א, מראשי ישיבת "עטרת שלמה" בירושלים. קדיש דרבנן שלאחר לימוד המשניות אמר בנו, הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א, ראש ישיבות "אורחות תורה".
לאחר מכן נשא דברים מיוחדים בפני המשתתפים מרן הגר"ש בעדני שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה, אשר עמד על בעיות הנהגתיות שיש לשים לב אליהן בעת העיסוק בנושא טהרת המשפחה. דברי סיכום ונעילה למעמד הגדול נאמרו ע"י הגה"צ רבי חזקיהו
מישקובסקי שליט"א, משגיח ישיבת "אורחות תורה", אשר הביא בדבריו בשם מרן זצוק"ל, כי מוכח שכאשר נמצאים ליד האמא רחל אמנו ע"ה, זה אחרת מאשר להתפלל בזכותה שלא על ידה. כמו כן ההרגשה כשעומדים במעונו של רבינו הגדול זיע"א.

"היה פסק מעניין של מרן זצוק"ל, בבעל תשובה שיכול היה להתחיל רק עם מצווה אחת. מרן זצוק"ל הכריע שיתחיל עם טהרת המשפחה, משום שזה מעוות לא יוכל לתקון. כמה היה אכפת למרן זצוק"ל להרבות טהרה בישראל, כמה כאב לו העניין, כששמע
פעם שמרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, פקפק אם זה תינוקות שנשבו כמה כאב לו וכמה חרד. שנזכה שתרבה הטהרה ונהיה דור שיהיה ראוי לקבל פני משיח צדקנו בקדושה וטהרה".

במעונו של מרן ראש הישיבה שליט"א

בכינוס השתתפו בנוסף הגאון רבי יעקב הלל שליט"א, הגאון רבי חיים מאיר וואזנר שליט"א, הגאון רבי זאב ברלין שליט"א, הגאון רבי
בצלאל פנחסי שליט"א, כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א וכ"ק האדמו"ר מזויעהל שליט"א. בתום הכינוס עלו ראשי "טהרת המשפחה" למעונו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, אשר נבצר ממנו להשתתף במעמד הגדול. מרן ראש הישיבה שליט"א עודדם ובירכם שימשיכו את מפעלו הקדוש של רבן של ישראל מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, להרחיב את גבולות הטהרה באמצעות ועד כשרות המקוואות שהוקם בכינוס זה ובירכם שלא תצא תקלה מתחת ידיהם.

מכתב מרנן גדולי ישראל שליט"א לכינוס הנדיר

בס"ד ערב שובבי"ם תשע"ט
הנה הטהרה הוא יסוד קיומנו וכבר ידוע בשם רבותינו שאין לך דבר גדול מהצלת אחינו לחיי טהרה. והני שלוחי דידן המרכז הארצי למען טהרת המשפחה אשר ייסדוה גדולי וצדיקי קמאי זיע"א וסמכו עליה את ידיהם לבנות את הטהרה ולעמוד על משמרתה, עושים הם במסירות את שליחותנו ושליחות להבל"ח רבותינו זיע"א. וצריך לדעת שמקווה בלי פיקוח טוב על כשרותו אינו נחשב כלל למקווה וכבר עורר בזה רבות מרן רבינו בעל "אילת השחר" זללה"ה וסייע לזה הרבה. וע"כ טוב עשו בטהרת המשפחה להסדיר את עניין הפיקוח התמידי על המקוואות באמצעות מחלקה מיוחדת שתקרא "ועד כשרות המקוואות" לעמוד תדיר בעין פקוחה על הנעשה במקוואות ולמנוע מכשולות רח"ל. ומכיוון שאין די ידיעה בציבור בדחיפות ונחיצות החזקת הכשרות והתיקונים והשיפוצים שיש בזה הרבה עלויות, באנו לעורר ע"ז שיראה כאו"א איך לסייע בזה ובוודאי שיזכה לצאצאים טהורים ולכל הברכות האמורות בתורה.

חיים קניבסקי | י. גרשון אדלשטיין | דב לנדו | שמעון בעדני | ברוך מרדכי אזרחי | ברוך דב פוברסקי | יצחק זילברשטיין | מרדכי אויערבאך | משה הלל הירש | אביעזר פילץ | יעקב הלל | דוד כהן | בצלאל פנחסי | שמעון גלאי | חיים מאיר וואזנר | נחום דב בראייר | משה שטיינמן | חיים שאול טאוב | ז אב ברלין | דוד טווערסקי | שרגא שטיינמן | חזקיהו יוסף מישקובסקי | שלמה גולדמן | יהושע רוקח |

אולי יעניין אותך גם

השארת תגובה

הצטרפו לרשימת התפוצה של מגזין קנייטש

הדילים הכי חמים | קבוצות הרכישה המשתלמות ביותר | הטבות יחודיות למצטרפים

כוח הקנייה החזק בציבור החרדי - מעל 15,000 דיוורים ישירים​

רוצה לפרסם בקנייטש?

או שיש לך כתבה מעניינת, זה בדיוק בשבילך. 

עקבו אחרינו
גלילה לראש העמוד
%d בלוגרים אהבו את זה: