בצילו חמדתי – סיפור אחד ארוך

שיתוף

סיפור אחד ארוך

כשבא אחד שעוסק בצרכי ציבור וטען שיש לו הרבה שונאים ואינו יודע האיך להיפטר מהם, אמר לו רבינו: "תשב ותלמד שלוש שעות כל יום" ותתפטר מהם…

במה – מגזין תוכן
הגאון רבי משה יהודה שניידר שליט”א
החברותא של רבן של ישראל מרן הגראי”ל שטינמן זצוק”ל

 

נמצאים אנו בעיצומו של "זמן חורף", זמן נפלא כדי לעלות ולעשות שטייגען נפלא, ימים נפלאים ומתוקים, רצף של חודשים של עליה שאין כמותם. ובפרט שזכינו החורף לשנה מעוברת, שזה מוסיף עוד הרבה מאד להתעלות הרוחנית. וכבר העיד מרן זצוק"ל, במכתב: ידוע על הרבה עם כשרונות חלשים אבל בעמלם בתורה נהי' ת"ח גדולים, על כן חזק ואמץ ותעמול ותשקוד ובמשך הזמן תראה נפלאות, ע"כ.

ואין לנו אלא לראות לנצל את הזמן ולשבת וללמוד בהתמדה, ובכך נזכה לעליה גדולה ועצומה עד מאד.

• • •

ובימי חייו של מרן, כשהיו שואלים אותי, תספר איזה סיפור על מרן, הייתי חושב בלבי, אין לי סיפורים, יש לי רק סיפור אחד ארוך, לומד ולומד ולומד… כי זה מה שראינו וזה הרגשנו כל הזמן "התורה משוש חיינו", וזה "כל החיים".
ואמנם בימות השבוע היה פחות מצוי לראות את מרן יושב "לבד" עם הגמרא וחוזר מסכתות שעות רבות, היות והיו לו את השיעורים בישיבות הקדושות, שיעורים יומיים ושיעורים כלליים, ובבית בשעות לא שעות למד קדשים עם קבוצת האברכים.

ובנוסף לזה עשיית "חסד" עם הציבור בעצה ותושיה. אך בלילות שבת קודש ובפרט בימי החורף היינו מוצאים את מרן יושב בבתי מדרשות עם הסטנדר והגמרא ומתנגן עם הניגון הערב שעות רבות, אשרי עין ראתה. וכעין זה סיפר מרן, על מרן הגרי"ז זצוק"ל, שבצעירותו היה יושב ולומד בלילות שב"ק כל הלילה לאור הנר (כמובן בנר שאין בו חשש שמא יטה) ואביו מרן הגר"ח זצוק"ל, על אף
שהקפיד לעצמו שלא לקרוא גם לאור הנר שאין שייך בו שמא יטה, משום לא פלוג, וכפי שסבר מרן החזו"א זצוק"ל, והגאון הצדיק רבי חיים לייב סטאוויסקער זצוק"ל, אך לא העיר לבנו הגרי"ז על זה, ואדרבה, התבטא הגר"ח שמרוצה מזה שהגרי"ז אינו מחמיר בזה.
וביאר מרן, משום שבמשך ימות השבוע היה צריך הגרי"ז להפסיק מלימודו הרבה פעמים בשליחות אביו לכמה מיני מצוות, ורק בליל שבת הייתה לו את האפשרות ללמוד שעות ארוכות ברציפות.

• • •

והנני נזכר באחד מלילי שבת קודש החורפיים (פרשת שמות תשמ"ז) שכבה האור בישיבתו הק' "גאון יעקב", והיה חסר לי להשלים משהו, ונכנסתי לכמה רגעים לבית הכנסת "ירחי כלה" שהייתה שם מנורה שדלקה על מצבר כל הלילה.
והנה, מול עיני אני רואה את רבינו הגדול זיע"א, יושב בשולחן מתחת  המנורה, ולומד עם מתיקות נפלאה כזושאין כמותה, ומי רואה מחזה אלוקים כזה ואינו נשאר לחזות בנועם ד', והתיישבתי בצד ליהנות מגן עדן עם נועם השבת בחדא מחתא. וכך ישב לו רבינו מהשעה שתים עשרה בערך עד סביבות השעה שלוש!
ואז קם ונעמד על מקום החזן, והחל לומר תהלים כחצי שעה. אחר כך הלך לביתו, ובעוד כשעתיים כבר היה בדרך לשחרית. מחזה הוד שאינו עוזב אותי כל הזמן, אשרינו שזכינו.

• • •

ובדרך אגב, שאלתי אז את מרן, אם מותר להשתמש בספרים פרטיים שמונחים כבר הרבה זמן בבית מדרש. ואמר לי, בשולחן ערוך כתוב שאסור, ולא אומרים בזה ניחא ליה לאיניש דליעביד מצוה בממוניה, ואין לנו כח לחדש שנשתנה הדין.

ובדרך כלל, היה בא ללמוד שם, או בכולל פוניבז' בשעות יותר מאוחרות קצת, באזור השעה שתיים-שלוש, בקומו לתפילה, אך הפעם הקדים לפני כן.
וסיפר לי שפעם אחת ישב בכולל פוניבז' ולמד, ופתאום שומע שנדלקו המזגנים, ונשאר בבית מדרש וחשש לצאת עד שבאו אחרים ופתחו את הדלת, כי חשש שעל ידי פתיחת הדלת נכנס חום, וזה גורם להפעיל את המזגנים.
ובשנים אחר כך ראיתי שהיה מעמיד שעון מעורר (מיוחד לשבת קודש, עם קפיץ בלי בטריה) לשעה אחת בלילה בערך, והיה הולך ללמוד בבית המדרש יוצאי פוניבז' מול ביתו, וחיכתה לו גמרא זבחים שביקשני להניח שם מערב שב"ק, והיה יושב לבד בבית מדרש שעות על גבי שעות בהתמדה נפלאה ולומד, ולא רצה להתקין גנרטור בבית מפני מראית העין, עד השנים המאוחרות יותר שלא הייתה ברירה.

• • •

ולפני שנים בתחילת שנות ישיבתו הק' 'ארחות תורה', ביקש המשגיח הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א, ממרן, לקבוע לימוד עם
אחד מהמיוחדים שבחבורה. חשב מרן ואמר, הזמן היחידי שאני יכול, זה בליל שב"ק, ואם הוא יכול לבוא בשעה אחת וחצי זה טוב…
הכלל הוא שלא ראינו אצלו עונג יותר גדול מלשבת ליד הגמרא וללמוד, ואפשר להאריך ולהאריך עם מעשים אין ספור, בהתמדתו ומתיקותו בלימוד התורה, שהקרינה לכולם, אך יכלה הגיליון והם לא יכלו.

וכל הזמן היה עושה תחבולות כדי שלא יפריעו לו ללמוד (ויותר מדויק שיפריעו לו מה שפחות…) ולמשל במסעותיו לארצות הניכר, כשהיה חוזר בלילה מאירועי היום, היה ממהר ללכת לישון, כי ידע שכשהוא ישן לא יפריעו לו, ואחרי שכולם כבר ישנו היה קם ללמוד. וכמה שניסיתי כל פעם לקום לזמן שהיה מתחיל ללמוד, לא הצלחתי, כי תמיד היה מקדים מאד לקום.
וכ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"א, שאירח את רבינו בביתו לילה או שתיים באחת המסעות, והרגיש אחריות שלא יפריעו לרבינו, דאג
בלילה אחרי כנס ענק שהיה בברוקלין, שילך רבינו לנוח, וכ"ק האדמו"ר שליט"א, חישב בדעתו להיות ער גם לפנות בוקר מתי שרבינו מתעורר כדי לדאוג לו.
והנה הוא קם בשעה מוקדמת, והיה בטוח שמרן נח עדיין, וכשהציץ בעד הדלת עמד משתומם כשרואה שמרן יושב ולומד וכבר שרוי עמוק בתוך תוככי הסוגיא.
וכן כשקיבל קהל בביתו, היה משתדל שילך מה שיותר מהר, ובתחילה היה נשאר לעמוד ליד דלת הכניסה לבית, במשך כמה שעות, כי
באופן זה היו אנשים ניגשים ושואלים ויוצאים.
אחר כך כשנחלש וביקשו הרופא לקבל את הקהל בישיבה, אמר לי להוציא את כל הכיסאות מחדרו, לפני שאנשים נכנסים, וסיפר שהרש"ש לא היו לו כסאות בחדר שלומד, כדי שאנשים לא יתעכבו בחדר, כי דרך בני אדם כשבאים ורואים כיסא מתיישבים וזה לוקח זמן, אבל כשנשארים לעמוד, שואלים את השאלה והולכים, וכהנה רבות. מי יתן והיינו זוכים עוד ועוד…

• • •

מול עיני אני רואה את רבינו הגדול זיע"א, יושב בשולחן מתחת המנורה, ולומד עם מתיקות נפלאה כזו שאין כמותה, ומי רואה מחזה אלוקים כזה ואינו נשאר לחזות בנועם ד', והתיישבתי בצד ליהנות מגן עדן עם נועם השבת בחדא מחתא

נקודה נוספת וחשובה ביותר, מה שכתב מרן מכתב לפני כעשרים שנה עם כותרת "על דבר הענין שלא לומדים בהספק" וז"ל המכתב: מענין הלימוד הנהוג בזמן האחרון אשר מספיקים רק כמה דפים לשנה, בגלל ריבוי דברים שהם לפילפולא בעלמא, וזה גורם עניות בתורה.
וכבר צווחו על זה גדולי ראשי ישיבות, ולדאבונינו הענין הזה לא נהיה יותר טוב, אדרבה אפילו בישיבות קטנות לא מספיקים רק קצת מאד במשך שנה, ובודאי טוב להשתדל שימי הנעורים שהם הזמן הכי ראוי לעלות בתורה, לנצל זה לרכוש ידיעות רחבות, ולהספיק הרבה גמ' רש"י ותוס' עם קצת ראשונים וגדולי האחרונים ולא יותר מזה. וה' ידריכנו בדרך האמת להגדיל תורה ולהאדירה.

כ"ד אב תשנ"ח – בני ברק יצ"ו
• • •
אין לנו אלא ללמוד וליישם את הדברים לעצמנו, ולראות לנצל את הימים הנפלאים שהקב"ה נותן לנו, כדי לשבת וללמוד בהתמדה יומם
ולילה, ולזכות לסיים את המסכתות הנלמדות בישיבות הק', ולחזור ולשנן הרבה, וכך נזכה לעלות מאד מאד. ואסיים בדבר נפלא של כח התורה, שנתן מרן עצה לפני הרבה שנים. כשבא אחד שעוסק בצרכי ציבור, וטען שיש לו הרבה שונאים, ואינו יודע האיך להיפטר מהם, אמר לו רבינו: "תשב ותלמד שלוש שעות כל יום" ותתפטר מהם…

אולי יעניין אותך גם

השארת תגובה

הצטרפו לרשימת התפוצה של מגזין קנייטש

הדילים הכי חמים | קבוצות הרכישה המשתלמות ביותר | הטבות יחודיות למצטרפים

כוח הקנייה החזק בציבור החרדי - מעל 15,000 דיוורים ישירים​

רוצה לפרסם בקנייטש?

או שיש לך כתבה מעניינת, זה בדיוק בשבילך. 

עקבו אחרינו
גלילה לראש העמוד
%d בלוגרים אהבו את זה: