בהיכלי הקודש – התורה והחסידות במחיצת שרף

שיתוף

התורה והחסידות במחיצת שרף

שביבי אור ורסיסי נוגה מהנהגתו בקודש וממשנתו הבהירה של כקש"ת מרן אדמו"ר בעל ה'חלקת יהושע' מביאלא זיע"א • מאוצרותיו של הגאון הצדיק רבי נטע פריינד זצ"ל ועל הקשר המופלא עם הרה"ק זי"ע בהם גם דברות קודש ששמענו במעונו של בנו, ממשיך-דרכו כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א • יריעה מיוחדת ליומא דהילולא שחל בכ"א שבט

במה – מגזין תוכן
הרב טוביה פריינד שליט"א

 

אליו היה הגה"צ רבי נטע פריינד זצ"ל, מקושר בקשרי תורה וחסידות, מבקר בהיכלו, דלה מאור תורתו וחסידותו והשקה ממי נהר דינור להמוני תלמידיו, הוא כקש"ת האדמו"ר בעל ה'חלקת יהושע מביאלא זיע"א, פרי עץ חיים, נצר שושלת קודש  שראשיתה נטועה בהיכל קדשם של רבוה"ק 'היהודי הקדוש' זי"ע והרבי רבי בונים מפשיסחא זי"ע – אשר האציל מהודו, רוחו וקדושתו על המוני בית ישראל שהסתופפו בצילו ושיחרו לפתחו להדרכה, לעצה ולברכה ודבקו  במורשתו הטהורה. מעון ביתו של כ"ק מרן בעל ה'חלקת יהושע' היה בסמוך ל'מכינת הגרנ"ט' שבישיבת 'עץ חיים', ובימיו הראשונים היה שולח בחורים להשלים את מניינו בתפילותיו הכבירות שנערכו בקולי קולות שנשמעו למרחקים. אלו היו עבודת עבודה, בקול נהמת לבו הטהור, מתוך השתפכות הנפש מתוך יגיעה עצומה שהייתה למעלה מבינת אנוש נשגבה, פשט ולבש צורה בדביקות עצומה. תלמידים וחסידים מופלגים רבים מבני ירושלים ומחוצה לה, הנמנים על המשפחות החשובות בקהל עדת ישורון חסידי ביאלא, הביעו לא אחת הכרת טובה מרובה, על כך שהוא היה שולחם לבית מעוז ומגדל. ותיקי היכל בית מדרשה של ביאלא וזקני קרתא דשופריא, החיים איתנו לאורך ימים ושנים טובים, שזכו להסתופף בצילו
ולהזדכך לאורו, זוכרים את הערכה העצומה אותה רחש כ"ק מרן זי"ע,  להגה"צ רבי נטע זי"ע, בהיות שהכירו, כי מרום מעם, אוהב ד' וירא חטא, ומידות נאצלות אלו, החדיר בתלמידיו הרבים. הרה"ק אף העניק לו במתנה את ספרו 'שולחן הטהור', בו יגע בדביקות עצומה כל ימיו.

שמו של הרה"ק בעל ה'חלקת יהושע' בערגה ובסילודין; משיח על שגב גדלותו, על שלהבת אש קודש, שבערה בתוכו עשרים וארבע שעות ללא הרף. היה מרבה שיח על יגיעת התורה שהגה בה בכיסופין יום וליל בהתמדה רבה. על עמל ויגיעה בשבירת המידות בהקרבת לשד עצמותיו לעשות רצונו יתברך, מתוך טוהר לב ודביקות מתמדת בהתפשטות החומר מתוך כיסופים עילאין.
סיפר על אותות ומופתים שהתגלגלו כלאחר יד מתחת לשולחנו, ויום יום נודעו דברי ישועות ותפילות על בית ישראל, במיוחד לאלו
הנמצאים רח"ל בצרה ובשביה. כרועה  נאמן נשא על לוח לבו את צרכי עמו, סיפר על הישועות שפעל בקרב הארץ להחיות עם רב שנושעו על ידו בפקודת ישועה ורחמים בדרכי פלאים.

• • •

פרק מיוחד במסכת חייו המופלאים של כ"ק מרן ה'חלקת יהושע' היה הנחלת 'אמונת אום נוטרת', דביקותו בדרך אור שבעת הימים, מרנא רבינו הבעל שם טוב ותלמידו זי"ע. בדחילו ורחימו מסר הדרכות מפרקי חייהם וממשנתם הזכה והברורה, למד ולימד מספריהם ודבק ברוחם ומורשתם, וכך החדיר אמונה תמימה זכה וברורה, ביטחון בבורא יתברך ובעבדיו הצדיקים נבג"מ.
תקופות קשות ומרות עבר רבינו זי"ע בחיי חיותו, יתמות ושכלות  בצעירותו, מלחמה וגלות בימיהעמידה, אבדן אלפי חסידיו ידידיו
ומקורביו בעלות הכורת על גולת  אירופה, צרת הכלל והפרט בימי זקנה ושיבה. אך רבינו זי"ע בשלו, בוטח ושמח בחלקו, צהלתו בפניו
ועוז וחדווה במקומו, אמרות רבותיו מוטבעים בתוך לבבו הטהור וכך השפיע לרבים.
מאז הסתלקותו לשמי רום, דמותו הקורנת של כ"ק האדמו"ר  בעל ה'חלקת יהושע' זי"ע, לא משה מזיכרונו ותודעתו הצרופה של רבי נטע. הוא שינן דרך קבע את אמרותיו ודברי תורתו, ומשנתו ומורשתו הכבירה.

ביריעה מיוחדת זו, פניני הוד ואמרות קודש, עובדות והנהגות, שנרשמו בפנקסיו ויומניו של הגה"צ רבי נטע זצ"ל, ומרשימותיו שסיפר
בהזדמנויות שונות, אותם הבאנו והצגנו בפני כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א, בנו חביבו של רבינו זי"ע, ובעת שהינו בביתו נאווה קודש, האציל מנועמו ממשנתו הטהורה של אביו הקדוש זי"ע, והרחיב על הקשר המופלא של הגה"צ רבי נטע זצ"ל עם אביו הרה"ק זי"ע. עובדות והוראות אלו, מהווים רישומי-הוד, אשר כשמם כן הם, שמשאירים 'רושם' רב על הקורא והמעיין במקחו של צדיק.

נתקשר ע"י 'ברכות התורה' שהיו קולות וברקים הקשר המיוחדת של הגה"צ נטע פריינד זצ"ל, עם הרה"ק בעל ה'חלקת יהושע מביאלא זי"ע, החל עם הגיעו לירושלים עיה"ק בשנת תשט"ו. וכך  מופיע ב'יומנו' האישי: 'הביאלער-רביזי"ע, אוד מוצל מאש )תופת הנאצית,  שבבריחתו הוגלה לסיביר(. בשנת תש"ז עלה לארה"ק והשתקע בעיר תל אביב. בשנת תשט"ו העתיק את מקום מגוריו לירושלים, ומאז זכיתי לראותו'.
באחד הפעמים שח בפני מו"ז הגה"צ רבי נטע זצ"ל, על הקשר המיוחד על הרה"ק מביאלא, ועל  הפעם הראשונה שזכה להכירו: באותם ימים שהשתקע בירושלים, עבר רבי נטע דרך חלון ביתו של הרבי מביאלא בשעות הבוקר המוקדמות, ושמע יהודי מברך 'ברכת התורה' בכזו התלהבות, בשאגת ארי, בקול שמחה ורגש שלא שמע כמותו, כאילו והרוויח אלפי זהב וכסף. הוא החליט כי חייב לראות מיהו היהודי שמברך כך 'ברכות התורה' בדיצה וחדוה. הוא חיפש את מקור הקול ומשהגיע אליו, עמד והביט ארוכות בפני מלאך. לאחר ברכת התורה נעמד הביאלער-רבי זי"ע, ובעיניו הקדושות נתן מבט חודר על רבי נטע, 'חשתי כאילו מצלם אותי )בצילום רנטגן(, זה היה מבט חודר כליות ולב'. מאז החל הקשר המופלא. רבי נטע היה מוסיף: 'לא רק באותו יום היה מברך כך, אלא בכל יום ויום היה מברך את ברכת התורה בקולות וברקים, כמי שמצא מציאה גדולה'. והסביר שכן רואים בפסוקי 'אשרי תמימי דרך' שבספר תהלים, שעיקר קניית התוה"ק הוא ע"י השמחה בזה. וכמבואר בפסוק שם: 'נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה'. וסיפר, שהיה אצל הביאלער-רבי זי"ע, בהדלקת נרות חנוכה, וכשעשה ברכה 'על הדלקת נר חנוכה', ראינו שהיה בשעת הברכה א-שטיק פייער,
בהתלהבות אש קודש. וקיבלנו הרהור תשובה עת ראינוהו עושה ברכת על נר חנוכה.
הספר הקדוש 'שולחן הטהור' שלא מש משולחנו בשהותנו בקודש פנימה, הצגנו בהדרת כבוד לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את הספר 'שולחן הטהור' שחיבר הרה"ק רבי אהרל'ע ראטה זי"ע, שהיה שייך לאביו הרה"ק בעל ה'חלקת יהושע' זי"ע. אותו נתן מתנה להגה"צ רבי נטע זצ"ל. בבתרי הספר מונחים 'קויטלאך' שבעל החלקת יהושע זי"ע נהג להטמין בתוכו, וכן שערות מדיקנא קדישא היה טומן בתוך ספר זה. בראש הספר כתב 'ספר זה נתן לי אדמו"ר הצדיק מביאלא זצוק"ל. נטע פריינד' כ"ק מרן שליט"א, לקח בידו ועיין בספר ברגשי קודש, ואמר: "אאמו"ר זצוק"ל, היה מאוד מקושר לספר זה. היה לומד והוגה בו רבות. בדברי תורתו ציין גם פעמים רבות לספר
זה".
שמעתי ממו"ז הגה"צ רבי נטע זצ"ל, וכן שמעתי מכ"ק מרן אדמו"ר משומרי אמונים זצוק"ל, שאף פעם לא התראו פנים אל פנים. "נכון. אאמו"ר זצוק"ל כשהתגורר בחו"ל היה בפולין, ואלו הרה"ק רבי אהרל'ע זצוק"ל, היה ברומניה- גליציה, אזור אחר לגמרי. וכשאאמו"ר זצוק"ל, עלה לארה"ק בשנת תש"ז,  באותה שנה כבר נסתלק הרה"ק רבי אהרל'ע. והכיר רק את בנו )כ"ק מרן אדמו"ר משומרי אמונים זצוק"ל( וחתנו )כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אהרן זצוק"ל, בעל ה'דברי אמונה'(. כך שאף פעם לא נפגשו. אך היה דבוק מאוד בספריו".

שאלנו את מעכ"ק שליט"א, על הקשר המיוחד בספריו של הרה"ק רבי אהרל'ע זי"ע: "אאמו"ר זצוק"ל, ראה לראשונה את הספה"ק 'שולחן הטהור' בשהותו בלאדז' שבפולין, ושם נחבר עם הספר הקדוש, ומני אז לא פסק מלחבבו". סיפרנו בהורמנא, את שאבדלחט"א שמענו ב'נועם שיח' עם כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים זצוק"ל, על הקשר המיוחד של הרה"ק בעל ה'חלקת יהושע' מביאלא זי"ע, עם אביו הרה"ק רבי אהרל'ע זי"ע. שהביאלער-רבי זי"ע סיפר לו: 'שלא ראהו פנים אל פנים והכיר את אביו  זי"ע אלא מהספרים. שמימי נעוריו עבר ולמד את כל ספרים שהיו לאל ידיו להגיע אליהם, ולא מצא עדיין  שום ספר שאחז בידיו של האדם להעמידו ולהדריכו ולנהלו במעגלי צדק שיתייצב על דרך טוב וישר איך להתנהג בכל דרכיו, עד שלמד בספריו של אביו הרה"ק רבי אהרל'ע זי"ע,
מאז לא מש משולחנו ספרים אלו, ובמיוחד הספה"ק 'שולחן הטהור', בו היה הוגה כל ימיו'.

להחדיר ולעורר יראת שמים ע"י סיפורי מעשי הצדיקים אחד הדברים בהם עורר כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'חלקת יהושע' מביאלא זי"ע, את הגה"צ רבי נטע זצ"ל. מלבד זאת שלימד את תלמידיו תורה. לנטוע  ועורר את התלמידים ע"י סיפורי מעשה הצדיקים.
ואכן, כמעט בכל יום, טרם התחיל הגה"צ רבי נטע זצ"ל את שיעורו היומי בישיבה בפני התלמידים, היה מספר לפניהם כמה עובדות והנהגות מהלכותיהם, בכדי לעורר זכותם ולהחדיר אמונתם. זכותם הגדול תגן בעדינו ובעד כל ישראל.

אולי יעניין אותך גם

השארת תגובה

הצטרפו לרשימת התפוצה של מגזין קנייטש

הדילים הכי חמים | קבוצות הרכישה המשתלמות ביותר | הטבות יחודיות למצטרפים

כוח הקנייה החזק בציבור החרדי - מעל 15,000 דיוורים ישירים​

רוצה לפרסם בקנייטש?

או שיש לך כתבה מעניינת, זה בדיוק בשבילך. 

עקבו אחרינו
גלילה לראש העמוד
%d בלוגרים אהבו את זה: