בצילו חמדתי – רועה ישראל

גמרא- צילום משה אסולין
גמרא- צילום משה אסולין

שיתוף

רועה ישראל

"דבר זה ראינו אצל מרן זצוק"ל, 'אחריות' במלא מובן המילה. וכשהייתה הגזירה על בני הישיבות להפריע להם ללמוד ח"ו, הרגיש אחריות על כל בן ישיבה שיוכל ללמוד תורה. והעיד בפניי שאינו יכול לישון בלילות בגלל זה. ואף כשהגיעו הצעות שונות מגדולי ת"ח, שאל שאלה אחת: 'האם הם לוקחים אחריות?'"

במה – מגזין תוכן
הגאון רבי משה יהודה שניידר שליט”א
החברותא של רבן של ישראל מרן הגראי”ל שטינמן זצוק”ל

 

בהתקרב עלינו י"ב חודש לעלייתו לשמי מרום של מורינו ורבינו מאיר דרכינו "אבינו" מרן ראש הישיבה זצוקללה"ה הכ"מ, יבהלוני רעיוני במה אפתח ומה אדבר. הרי ככל שארכו הימים מרגישים יותר ויותר גודל החיסרון והאבידה, הן בגדלותו העצומה שאנו שומעים ומתוודעים מיום ליום יותר דברים נעלים ונשגבים שאין לנו תפיסה בהם כלל. והן מצד החיסרון אצלנו, על כל צעד ושעל באופן נורא ואיום, ואין לנו תמורתו.
אך כפי שכתב מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל, שנצטווינו לקבל נחמה, עלינו לראות האיך להתנחם ולהתאושש מהאבידה הנוראה, ואין הספד יותר מי"ב חודש. לכן נראה כפי השגת ידינו להעלות מעט מן המעט עלי גליון, שיהיה לחיזוק לכולנו להמשיך בדרכו הגדולה, ויהיה בזה נחת רוח לנשמתו הטהורה.

בראשית "תורה", כפי שהיה מרן מאריך שזהו היסוד הגדול של כל הבריאה כולה, "התורה הקדושה", ולא זז מלדבר ולזרז על לימוד ושקידה בתורה, ועל ידיעת התורה, כפי שהזכרנו בשבוע שעבר, וכך כסדר היה מדבר על ידיעת הש"ס גמרא, רש"י,
תוספות.
והיה מדהים לראות את ידיעתו בכל מקום באופן מופלא ביותר, עד שהיה אומר, תראה בתוספות בדף פלוני במסכתא פלונית באמצע התוספות הארוך… וכהנה רבות בלי סוף. ואם קרה פעם שטעה בדף שהיה סבור למשל שזה בדף ט' ובסוף נמצא
שזה בדף י', כבר היה מצטער ואומר מתחילים לשכוח.. ואין הסבר אחר למה שראינו, אלא שכל תשוקתו וחפצו היתה "לדעת כל התורה כולה", וכל מעייניו וראשו נתונים אך ורק בזה. וכפי שהסביר במתיקות לפני הרבה שנים לא' יקר ששאל האיך יתכן מציאות כזאת שמרן שר התורה שליט"א שואלין אותו בכל מקום ויודע מיד, האיך יכול ילוד אשה לזכור כל כך הרבה?
השיב לו מרן במשל: האם נכנסת פעם למכולת, הרי כשאתה שואל את בעל המכולת כמה עולה שמן, עונה לך מיד, וכמה עולה סוכר, עונה מיד, וכהנה עוד ועוד, והרי כמה מוצרים יש במכולת, הרי לפעמים אלף ויותר, נו, האם בעל המכולת יש לו ראש גאון כזה? אם כן, האיך הוא זוכר כל פריט ופריט היכן הוא מונח, וכמה מחירו. השיב השואל, כי זה החיים שלו. חייך מרן ואמר, "גם רבי חיים זה החיים שלו", וכשזה כל החיים שלו, אין קושיא האיך אפשר לזכור כל כך
הרבה…
והדברים מעידים על עצמם, ואין פלא שיכול מרן להתעורר באמצע השינה ולבקש לעיין בתוספות פלוני ופלוני, ויכול תוך כדי שעה אחת לעבור מסכת אחרי מסכת, ולהזכיר בעל פה גמרא כאן ורש"י שם ותוספות בעוד מקום וכו' וכו', עד שארונית הש"ס שהייתה על שולחנו הטהור התרוקנה כמעט מכל הגמרות תוך כדי לימוד של שעה ופחות.
• • •
ומקביל לזה ראינו דבר מבהיל אצל מרן, שהיה זוכר אנשים במשך עשרות רבות של שנים, וכשהיו באים לפניו היה מיד מזכיר להם מה היה איתם לפני הרבה שנים, וזה דבר פלא האיך זוכר כל כך? וכפי הנראה אות תירוץ שאמר על בעל המכולת, כנראה היה אצלו גם על הצאן שהיה רועה. ומעשים עד אין ספור ראינו בזה, אך נזכיר משהו: זכורני שהלך פעם בשבת בחזרה מסנדקאות, ופגשו יהודי מדרום אמריקה, ואמר גוט שבת, וכשרק הזכיר למרן את שמו, אמר לו מרן אתה למדת בישיבה קטנה לפני כך וכך שנים – כמדומני שזה היה שלושים שנה – וההורים שלך היו גרים כאן ברחוב יונה הנביא. ועמד אותו יהודי נפעם, ואומר לי אני כבר שכחתי היכן היו ההורים שלי גרים, ומרן שאלפי יהודים נמצאים בראשו, זוכר פרט כזה קטן עלי?! אך מרן הגיב את זה מיד כשולף מהשרוול, כי "רועה ישראל" שלבו לב הארי הוא ליבן של ישראל, הרי כל אחד ואחד מישראל, הוא חלק ממנו, ועל עצמו כל אחד זוכר. ובדומה לזה לפני הנסיעה הראשונה לארה"ב, ביחד עם כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א, נכנס לבקש ברכה הגאון ר' נחום קורנווסר זצ"ל, שנסע ביחד עם יבלחט"א הרה"ג ר' ירחמיאל בויאר שליט"א, להכין את השטח בחו"ל. ומיד שעמד בפתח אמר לו מרן, אתה היית אצלי לפני "עשרים ושמונה שנה", ביחד עם הרבי דוד קנפהולץ זצ"ל. ור' נחום התחיל לחשבן בראשו את השנים ולקח לו זמן עד שהגיע למספר זה, ומרן בכהרף עין שלף לו את זה, והדברים מבהילים. אמנם שמעתי מהרה"ג ר' אברהם צבי טויב שליט"א, ששאל פעם את מרן שר התורה שליט"א, האיך מרן יכול לזכור כל כך הרבה פרטים על כל כך הרבה אנשים, ואמר לו מרן שזה בחינה של רוח הקודש, שהקב"ה נותן בפיו באותו רגע לומר כך וכך לאדם שבא לפניו. על כל פנים ברור שכך הוא רועה ישראל, מצד אחד אינו מסיח דעתו לרגע כמימריה מהתורה הקדושה, וכל תשוקתו היא "תורה" תורה, ותורה. ובד בבד עם זה הוא גם כן ליבן של ישראל, שחי את כל יחיד ויחיד, ואת צערו ושמחתו של כל אחד ואחד באופן מופלא ביותר, עד שלא יכיל הגיליון לספר.

• • •

רצוני להוסיף כמה דברים שאמר מרן לאחר פטירת מרן בעל ה'אבי עזרי' זצוק"ל. דבר ראשון אמר בשם ה'חזון איש' שה'חפץ חיים' למד שישים שנה תורה ואחר כך היה מנהיג הדור, והמשיך מרן שכן היה החזו"א עצמו, וכן היה מרן הרב שך. ואף אנו נמשיך על מרן בעל אילת השחר זצוק"ל… דבר נוסף סיפר מרן, שכשרצו להכניס את מרן הרב שך למועצת גדולי התורה, באו לבריסקער רב, ואמר הבריסקער רב – הוא?? איזה שייכות יש לו לזה, הרי חוץ מגמרא ורמב"ם אין לו שייכות לדברים אחרים? אך אחר כך נהיה מנהיג טוב מאד. כי אחר כך ראה שצריך לקחת על עצמו את האחריות, ואז לקח את זה במלא האחריות, ושקל כל דבר במתינות ודעת תורה. ודבר זה ראינו אצל מרן זצוק"ל, "אחריות" במלא מובן המילה. וכשהייתה הגזירה על בני הישיבות להפריע להם ללמוד ח"ו, הרגיש אחריות על כל בן ישיבה שיוכל ללמוד תורה. והעיד בפניי שאינו יכול לישון בלילות בגלל זה.

"אין פלא שיכול מרן להתעורר באמצע השינה ולבקש לעיין בתוספות פלוני ופלוני, ויכול תוך כדי שעה אחת לעבור מסכת אחרי מסכת, ולהזכיר בעל פה גמרא כאן ורש"י שם ותוספות בעוד מקום וכו' וכו', עד שארונית הש"ס שהייתה על שולחנו הטהור התרוקנה כמעט מכל הגמרות תוך כדי לימוד של שעה ופחות"

ואף כשהגיעו הצעות שונות מגדולי תלמידי חכמים, שאל שאלה אחת: "האם הם לוקחים אחריות?". ונסיים בדבר נפלא שאמר בשם אביו ר' נח צבי זצ"ל, שאמר לו, שאדם גדול לא מתפרסם רק על ידי המידות טובות שלו, ובדרך זו התפרסם רבי חיים בריסקער ושאר גדולים.

• • •
וכעת שאנו באים עם רצון להמשיך בדרכיו הגדולים, עלינו להעמיד את דמות דיוקנו נגד עינינו תמיד, ולחשוב בכל מעשה או דיבור שאנו עומדים לעשות: האם כך היה נוהג מרן?
וכפי ששמעתי כמה פעמים ממרן, שאמר: "החפץ חיים לא היה עושה כך", וכהנה על מרן החזו"א זצוק"ל, שדמותם הייתה חקוקה מול עיניו, ובכל דבר שעשה בחן אם זה מתאים עם רוחם הגדולה. כך עלינו לראות עד כמה שידינו מגעת, אחרי שזיכנו הקב"ה לראות איש אלוקים קדוש – מלאך בדמות אדם, שהיה מתהלך בינינו, והאיר לנו באור קדושתו הנוראה, לראות להתבונן בדרכינו ומעשינו האם הם מתאימים לרוח שהנחילנו, אם זה בתורה, ואם בצניעות, וביראת שמים, ומידות טובות, בכל דבר ודבר נשתדל להתאים את מעשינו לדרכי מרן זצוק"ל, ובכך נזכה.

• • •

וכיון דאיירינן בצניעות, חובה להזכיר שזה היה א' מהדברים הכי עיקריים אצל מרן, והיה כל כולו אש על זה, ללמד את בני ובנות ישראל שהצניעות היא "יסוד" היהדות, וח"ו לזלזל בזה. ובשנת תשנ"ז בערך, שלחני אל הגה"צ רבי משה פודרביניק זצ"ל, משרידי תלמידי מיר בשנחאי, לבקש ממנו את אגרת הגר"א שהדפיס בשעתו מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוונשטיין זצוק"ל, בנוסח
שנמצא בארם צובא, ובו כתוב משפט אחד שאין בנמצא בנוסחאות האחרים, "שתבלין היצר הרע לזכרים תורה, ולנקיבות הצניעות". ואמר לי מרן להדפיסו ולהפיצו בישראל, כדי שידעו את היסוד הזה.

והרבה הקפיד בעניין זה, והייתה תקופה שנסע להרבה מקומות ברחבי הארץ לעשות כנסים לחיזוק הצניעות, והיה מעורר על זה שזהו הדבר היחידי שהתורה כותבת עליו משפט נורא כזה "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", פחד נורא, הסתר פנים! על חוסר צניעות. והזהיר בכל מקום שהחובה מוטלת על "אבי הבית" להדריך את בני ביתו בשמירה על צניעות באופן מוחלט, וכפי שיסד ביחד עם זקני ופוסקי הדור זצוק"ל ויבלחט"א את בי"ד "משמר התורה" שהוא יהיה השו"ע בכל דבר ובכל פרט. ובהזדמנות אמר גם כן שחובת צניעות הלבוש בבת הוא "מגיל שלש". והעיקר היה מסיים, שככל שרואים שהתורה החמירה כל כך בצניעות, הרי מידה טובה מרובה חמש מאות פעמים, וממילא כשנזהרים להתנהג בצניעות, זוכים לברכת התורה עד אין שיעור.
יהי רצון שיהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה, ונזכה במהרה לביאת משיח צדקנו, ויקיצו וירננו שוכני עפר. ותחזינה עיננו בשוב ד' שבות עמו בב"א.
ואסיים בבשורה טובה לעולם התורה, שזכינו שיצא לאור בימים אלו קונטרס "אילת השחר" על מסכת חולין, לרגל התחלת לימוד הדף היומי חולין. ויהי רצון שיהיו שפתיו של רבינו מרן זצוק"ל דובבות בקבר.

אולי יעניין אותך גם

הצטרפו לרשימת התפוצה של מגזין קנייטש

הדילים הכי חמים | קבוצות הרכישה המשתלמות ביותר | הטבות יחודיות למצטרפים

כוח הקנייה החזק בציבור החרדי - מעל 15,000 דיוורים ישירים​

רוצה לפרסם בקנייטש?

או שיש לך כתבה מעניינת, זה בדיוק בשבילך. 

עקבו אחרינו
גלילה לראש העמוד
%d בלוגרים אהבו את זה: