מדיניות אתר:

מאחר שהאתר “קנייטש מגזין” (להלן “האתר”) מכבד את פרטיות המשתמשים ומופעל ע”י “דיגיטל מדיה” (להלן “מפעילת האתר”), הוחלט לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
גולש יקר, קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה לפני הגלישה והשימוש באתר זה.
מטרת המדיניות לברר את נהגי האתר בנושא פרטיות וכיצד משתמשים במידע הנמסר למפעילה על ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על ידה בעת השימוש באתרים.
בעצם הגלישה באתר, או השימוש בו, הגולש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא אישר את התנאים, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה.
אם הגולש אינו מעוניין כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו עליו, אינו רשאי לגלוש באתר לכל מטרה.
האמור בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר בו גולשים אל האתר.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.
באתר יוכל הגולש למצוא תכנים בנושאים שונים לרבות דת, משפחה, כלכלה, נדל”ן, השקעות, לימודים, משפטים, רפואיים ואחרים. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה כי מקורם של חלק מהתכנים במערכת האתר ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי צדדים שלישיים והינם תכנים ממומנים ועצם שימושו באתר מהווה הסכמה לכך. מפעילת האתר מפרסמת את חלקם הגדול של התכנים באתר כתכנים ממומנים, כלומר תכנים אשר צדדי ג’ בוחרים לפרסם באתר תמורת תשלום למפעילת האתר, אם ברצון הגולש להשתמש בתכנים אלו עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת והם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי עם בעלי מקצוע מוסמכים מקום בו התייעצות כאמור נדרשת. השימוש באתר זה הינו על אחריות הגולש בלבד.
“תכנים” באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעיהקיים כיום, או יהיה בעתיד המאפשר צפייה בתכני האתר, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג’, המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם.
האתר ובכלל זה כל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת ע"י מפעילי האתר. למרות שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של התוכן באתר, יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. מובהר כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיות ודרישות הגולש, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. בנוסף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואין אנו אחראים להפרה של זכויות צדדים שלישיים.
כמו כן אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

1. השימוש:

1.1 הגולש רשאי להשתמש באתר, בשירותיו או בתכנים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבל הגולש את הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.
1.2 הגולש אינו רשאי להשתמש באתר למטרות מסחר, אלא אם ניתן אישור מפורש על יד מפעילי האתר.
1.3 אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש בתכנים מהאתר, לכל מטרה אחרת.
1.4 אין לאפשר או להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לצורך חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. ואין ליצור או להשתמש באמצעים לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר.
1.5 אין להציג או להטמיע תכנים מהאתר גלויה או סמויה.
1.6 אין להציג תכנים מהאתר המחסירים מידע או משנים את.
1.7 אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים המנוגדים לחוק או פורנוגראפיים או תכנים מפלים וגזענים, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק.
1.8 האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת, וכן לא יישאו באחריות לכל מוצר ו/או שירות המוצגים לציבור דרך קישורים ובהתאם לא יהיו צד לכל התקשרות בקשר עם מוצר ו/או שירות כאמור, לרבות לעניין רכישתם ו/או מכירתם ו/או אספקתם ו/או הצעתם למכירה לגולשים.
1.9 הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האיגוד בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

2. הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר:

2.1 מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של תכנים המוצגים באתר, בין בתכנים השייכים למפעילה ו/או תכנים השייכים לצד ג’ והועלו על ידה.
2.2 מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ בגין התכנים המוצגים באתר, לרבות עוולת לשון הרע.
2.3 על המשתמש ו/או צד ג’ הסבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות נכון, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
2.4 חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ”ל.
2.5 מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר.
2.6 מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם המפרסמים באתר.
2.7 האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג.
2.8 כלל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע”י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא המוצגים באתר.
2.9 מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצרכי משתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר.
2.10 מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’.
2.11 המשתמש מצהיר כי הוא מסיר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
2.12 אין בסדר הפרסומות ו/או הדירוג שבו מוצגות הפרסומות באתר חשיבות ואין לפרש את הדירוג לעניין כדאיות העסקה עם המפרסמים.
2.13 האתר מהווה פלטפורמת פרסום עבור צדדי ג’ בלבד וכל המובא בו הינו בגדר פרסומת, כל התכנים ו/או אמיתות התכנים, לרבות נתונים פיננסיים, בפרסומות באתר אינם באחריות מפעילת האתר, תכנים אלו הם מידע שצד ג’ (המפרסם) באתר אחראי לו ולא תהיה כל טענה בעניין זה למפעילת האתר.
2.14 מובהר ומוסכם בזה, כי הפרסומות באתר, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

 

3. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר:

3.1 המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש.
3.2 התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש / הגולש, לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
3.3 השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
3.4 תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

4. אבטחת מידע באתר:

4.1 המפעילה דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם.
4.2 על אף מאמצי המפעילה, באבטחת מידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.
4.3 המשתמש מסכים כי המפעילה לא תישא באחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו, המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה בשל כך.

5. מאגרי מידע ושימוש במידע ע”י מפעילת האתר:

5.1 מפעילת האתר רשאית לשמור במאגריה מידע הנמסר באמצעות המשתמש.
5.2 הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ובאחריותה.
5.3 מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
5.4 השימוש במידע שנאסף יעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
5.5 לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
5.6 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
5.7 לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
5.8 לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים, וכן פרסום מידע ותכנים.
5.9 בכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות של הגולש.
5.10 מפעילת האתר רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעילת האתר ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.
5.11 במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודוא"ל. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי עם הקלדת פרטיו כאמור, הוא נותן את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 אשר מטרתו דיוור ישיר ומסירה לצדדים שלישיים (שירותי דיוור ישיר). יובהר כי לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו.
5.12 הגולש זכאי לדרוש בכתב, להימחק ממאגר המידע ע"י שליחת מייל לכתובת [email protected] תחת הכותרת "בקשת הסרה ממאגר המידע", אולם יובהר כי יתכן ושירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים לגולש אשר לא העביר מידע.
5.13 במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודותיו, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, אמצעי התשלום בהם עשה שימוש, בעצם גלישתו באתר מסכים הגולש לאיסוף המידע בכפוף להוראות כל דין. מערכת האתר שומרת מקצת מן המידע במאגריה ועושה בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או לפי הוראות כל דין, הכל לצורך שימוש הגולש בשירותים ובתכנים שונים המוצעים באתר ולצורך:
5.13.1 שיפור – תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. בד"כ נתוני המידע הינם סטטיסטיים ואינם מזהים את הגולש באופן אישי.
5.13.2 פרסום מידע, צריכת שירותים באתר כולל פרסום מודעות באזורים מסוימים באופן ממוקד.
5.13.3 התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו לגולש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של הגולש. מידע זה לרבות פרטים שישאיר הגולש באופן פעיל באתר, יכול וייאסף על ידי מפעילי האתר או על ידי המפרסמים באתר בדרכים שונות לצורך פנייה אישית אל הגולש לצורך פרסום או במקרי הצורך או בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר איזו מהוראות תנאי השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמש הגולש או במקרה מחלוקת עם הגולש.
5.13.4 איסוף מידע כללי או פרטני ואו ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אולם באופן שלא יזהה את הגולש באופן אישי.
5.13.5 מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.
5.14 מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.
5.15 במקרה שבו מפעיל האתר ימכור ו/או יעביר חלק או כל מעסקיו ו/או נכסיו לצד שלישי, או אם מפעיל האתר נרכש (באופן חלקי או מלא) על ידי צד שלישי, או אם מפעיל האתר נכנס להליכי כינוס ו/או פירוק, הוא יהיה רשאי להעביר את המידע ו/או המידע הסטטיסטי לצד שלישי, ללא צורך בקבלת האישור של המשתמשים, כולם או חלקם.
5.16 מפעילת האתר רשאית למסור מידע על המשתמשים לצדדים שלישיים הנותנים שירותים למפעיל האתר, וזאת לצורך מתן השירותים למשתמשי האתר ושיפורם. חלק מאותם גורמים עשויים להיות ממוקמים מחוץ לתחומי מדינת ישראל ועל כן המידע עשוי להיות מועבר אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

6. דיוור ישיר אלקטרוני:

6.1 ייתכן כי בכוונת מפעילת האתר לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
6.2 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו .
6.3 המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

7. מסירת מידע לצד שלישי:

7.1 מפעילת האתר תהא רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.
7.2 מפעילת האתר תהא רשאית לפנות למשתמש בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
7.3 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
7.4 מעבר לאמור לעיל, מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
7.5 – אם ירכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
7.6 – במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.
7.7 – אם תבוצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.
7.8 – אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי.
7.9 עם אישור קבלת ניוזלטר ו/או דיוורים אחרים, יחשב הגולש כמי שמעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי פרסומת (להלן: "התכנים") מצד האתר ו/או מפרסמים אחרים באתר. התכנים ימסרו בדיוור ישיר באמצעים השונים לרבות אך לא רק, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, MMS, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי עכשווית או עתידית. הגולש מסכים ומאשר כי ידוע לו כלל הפרטים שנמסרו על ידו ישמשו את האתר ו/או מי מטעמו, לרבות את המפרסמים האחרים, לצורך דיוור התכנים אל המשתמש.
7.10 בנוסף לאמור לעיל, גולשים אשר ימסרו פרטיהם למוקד שירות הלקוחות של האתר או לאחד מנציגיו או ימלאו את פרטיהם בהודעה או בלינק שישלחו, ויאשרו קבלת תכנים, יהיו זכאים לקבל עדכונים לפי תכנית זו. עדכונים כאמור יכול שימסרו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הודעות טקסט (ככל שאלו נמסרו על ידי הגולש).
7.11 לגולש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור, מכל סיבה שהיא, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור או ע"י שליחת מייל לכתובת [email protected] תחת הכותרת "בקשת הסרה מרשימת דיוור" ובתוכן ההודעה לציין את פרטי ההתקשרות שנמסרו במסגרת ההרשמה לשירות הדיוור. לחילופין יכול הגולש למחוק את עצמו בלחיצה על כפתור "הסר" הנמצא בכל דיוור.
7.12 יובהר כי היעדר המילה "פרסומת" ו/או "פרסומות" מכותרות הדיוורים באמצעי התקשורת השונים לא תהווה עילה לתביעה במסגרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008. לגולש לא תהא כל טענה כלפי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או מפרסמים אחרים באתר, בקשר לקבלת דיוורים כאמור. האתר ו/או מפעיליו אינם אחראיים ביחס למשלוח דיוורים על ידי מפרסמים אחרים ולא ישאו באחריות נזיקית העלולה להיגרם מכך. יודגש כי הגולש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או מפעיליו ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.

8. איסוף מידע ע”י צד ג’:

8.1 בעת השימוש באתר מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.
8.2 תוכנות צד ג’ אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים למשתמש, נתוני אפליקציות קיימות במכשיר המשתמש ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בכל מקרה, תוכנות צד ג׳ כאמור לא יאספו מידע מזהה או רגיש הנוגע אל המשתמש.
8.3 בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג’ אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
8.4 אם המשתמש מעוניין לחזור בו מהסכמתו למתן גישה לנתונים כאמור, הוא רשאי לעשות זאת באחת משתי דרכים שיבחר: האחת, ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד שברשותו והשנייה, לפנות אלינו במייל [email protected] ולבקש הסרה כאמור.
8.5 מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.
8.6 כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיה העסקיים של מפעילת האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.

9. COOKIES / עוגיות:

9.1 המשתמש מודע לכך שמפעילת האתר משתמשת ב – Cookies (קבצי טקסט המאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הגולש משתמש) באתר לצורך תפעולו השוטף ולאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, בדיקת זהות משתמשים בשירות או מידע באתר, ובכדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע.
9.2 הגולש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה, אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן.
9.3 וכן בכדי לייצר רשימות "רימרקטינג". לאפשר לגולשים באתר לצפות בכתבות תוכן, עמודי נחיתה ובאנרים שיווקיים מותאמים באתרים של צדדים שלישיים.

10. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

10.1 מערכת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי ומאפשרת לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הגולש בפרסומות או בהצעות של האתר ו/או של גורמים שלישיים כולל מידע או מודעות שמקורן במפרסמים שאספו מידע אודות הרגלי הגלישה וכן באמצעות עוגיות Cookies במחשב הגולש. איסוף מידע זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הגורמים השלישיים ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר.
10.2 יתכן כי באתר יופיעו קישורים והפניות לאתרי אינטרנט אחרים, הימצאות הקישור באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והאתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך.

10.3 האתר ו/או מפעיליו רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט. אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
10.3 מבלי לגרוע מן האמור, האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לגולש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים ו/או עקב רכישה של המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתרים שאליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישורים הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

11. שימושים אסורים:

11.1 המשתמש מאשר שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש באתר.
11.2 המשתמש מאשר שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשים, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
11.3 המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

12. קניין רוחני סודיות וזכויות יוצרים:

12.1 זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, קבצים גרפיים, תמונות, יישומים, קוד, טקסט וכל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
12.2 כל תקשורת או חומר שיעביר אלינו גולש, או יפרסם באתר, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם. האתר ו/או מי מהצדדים הקשורים אליו רשאים להשתמש בחומרים, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתם, גילוים, העברתם, פרסומם, שידורם וכיו"ב. זאת ועוד, האתר והצדדים הקשורים אליו, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל חומר שישלח לאתר מכל סיבה.
12.3 המפעילה לא תישא כלפי הגולש או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות, לזהות הפונים אליו או לכל תוצאה שתנבע מפרסום החומרים כאמור.
12.4 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו וכיו"ב, ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים המפורסמים על ידי גולשים) הינן של מפעילי האתר, או של צד שלישי, שהרשה למפעילי האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על הגולש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי האתר מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעילי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולש באתר.
12.5 אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.

13. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי:

13.1 המשתמש מתחייב שלא לפגוע בזכויות היוצרים של הנהלה ומפעילת האתר, באופן ישיר או באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
13.2 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
13.3 כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש וחסימה, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין.

13.4 חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

 

14. העדר אחריות:

14.1 השימוש של הגולש באתר הוא על אחריותו האישית בלבד. בשום מקרה האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג, לרבות אך מבלי לגרוע, נזקים ישירים, אגביים, תוצאות, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאבדן רווחים, אבדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה ו/או השימוש באתר ו/או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או הדבקה בווירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים של המשתמש.
14.2 אין המפעילה ערבה ואין היא מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מהאתר, ככל שיהיו, יהיו חופשיים מזיהום בווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.
14.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או מפעיליו אינם נושאים באחריות לכל התכנים באתר שיעמד לרשות הגולש, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת.

14.4 האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים, הגולשים והמשתמשים בלבד, פרסום המידע אינו מהווה עידוד או המלצה לרכישת השירותים והמוצרים המוצעים למכירה דרך הקישורים באתר, הגולש פוטר את האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו מאחריות בגין השימוש במידע שיפורסם כתוכן, ומצהיר כי ידוע לו שמידע זה לא נבחן והאתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לגביו.

15. שינויים במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש:

15.1 מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות בכל זמן.
15.2 מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינוים ועדכונים מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד העלאת הנוסח העדכני באתר.
15.3 הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הגולש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה, פריצה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולכן לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

16. שיפוי

16.1 הגולש ישפה ויפצה את האתר ו/או מפעיליו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו ו/או כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר תועלה על ידי צד ג' כלשהו ביחס לתכנים אשר מסר הגולש לפרסום באתר.

17. תכנים מקצועיים

17.1 באתר קיימים תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות, תכנים משפטיים, תכנים רפואיים, תכנים מדעיים, תכנים קולינאריים, תכנים מוזיקליים, תכנים חברתיים, תכנית צרכניים, תכנים תיירותיים ותכנים טכנולוגיים. מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים במערכת האתר ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.

17.2 ייעוץ וטיפול מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ וטיפול כזה. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ, בדבר התנהלות משפטית, התנהלות רפואית, התנהלות מדעים, התנהלות חברתית, התנהלות צרכנית, התנהלות תיירותית והתנהלות טכנולוגית. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים המקצועיים שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.

18. בוררות וסמכות שיפוט:

18.1 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

18.2 בכל מקרה ומבלי לגרוע מהתניית הבוררות שלהלן, הסמכות המקומית והבינלאומית לדון בכל טענה, תביעה, דרישה או סכסוך הקשור עם המפעילה, תהיה מסורה אך ורק לבתי המשפט בישראל במחוז ירושלים.

18.3 כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

18.4 הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. פסקי דין והחלטות ביניים של הבורר יהיו ניתנים לערעור לפני בורר שזהותו תיקבע ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט.

18.5 על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

18.6 בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר ירושלים.

18.7 סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

19. יצירת קשר:

19.1 'קנייטש מגזין' מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא”ל: [email protected]

 

 

מדיניות והצהרת פרטיות

במסמך זה נסביר כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו מקבלים או אוספים, אודות הגולשים באתר שלנו.

במידה ואינך מסכים למדיניות זו – אנא הימנע מהמשך גלישה באתר. המשך גלישה באתר – מהווה הסכמה מרצון למדיניות פרטיות זו במלואה.

 

במהלך גלישתך באתר, ייתכן ונאסוף פרטים אודותיך. להלן פירוט בדבר סוגי המידע שאנחנו אוספים באתר, אופן אחסונו והשימוש בו:

 

המידע הנאסף

 

  1. פרטי מידע במסגרת הליך הרשמה שאותם תספק מרצונך והמשמשים לזיהוי אישי כגון : שם, כתובת דוא"ל, טלפון וכיו"ב.

 

  1. מידע סטטיסטי כגון נתוני מיקום, כתובת IP, סוג והגדרות המכשיר, שפה, סוג דפדפן,

מידע מרשתות חברתיות כגון: טווח גילאים, מין, הצעות ושירותים שהתעניינת בהם, ניטור הרגלי גלישה, נתוני שימוש, מידע ופרסומות שצפית בהם, דפי אינטרנט שגלשת בהם, מוצרים שרכשת, תחומי עניין וכיו"ב.

השימוש במידע

 

מידע שתזין מרצונך יישמר במאגרי המידע שלנו כמפורט להלן ואנו נשתמש בו לצרכי יצירת קשר וכן בכדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, ניוזלטרים, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצרכי ניתוח, פילוח ושיפור חוויית השירות ו/או הגלישה שלך.

 

המידע הסטטיסטי נאסף באמצעות קטעי קוד הנשמרים במכשירך והוא נשאר אנונימי ואינו יכול לשמש אותנו כדי לזהות אותך בשום צורה. המידע הנ"ל נאסף כדי לנהל ולשפר את חוויית השימוש / הגלישה באתר, בין היתר באמצעות התאמת התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי העניין שלך, וכן לצורך בקרה, פילוח וניטור הרגלי שימוש של גולשים.

 

שמירת, אבטחת והגנת המידע

 

המידע המזהה אודותיך ושאותו תמסור מרצונך, ייאסף ויישמר במאגרי המידע שלנו.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, בין היתר באמצעות מערכות שונות לאבטחת מידע. יחד עם זאת, מערכות אלו אינן חסינות לחלוטין בפני וירוסים ו/או תוכנות זדוניות להם הנך חשוף בעת גלישה ברשת ו/או פריצה ו/או חדירה בלתי מורשית, ולכן אין באפשרותן להגן על המידע הגנה מוחלטת ואנו מסירים מעצמנו כל אחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות פריצה כאמור ו/או גניבת מידע.

 

המידע אודותיך יישמר כל אימת שתשתמש באתר או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו.

אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

 

יחד עם זאת, אנו מתחייבים לשמור על פרטיותך ולא להעביר את המידע אודותיך לצדדים שלישיים, אלא בכפוף להוראה שיפוטית בלבד וככל שזו תינתן.

 

זכויותיך ביחס למידע

 

אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.

אתה זכאי בכל עת לבקש הסרתך מרשימת התפוצה ו/או מחיקת ו/או עדכון פרטיך.

 

עוגיות ומערכות ניטור ובקרה

 

האתר עושה שימוש בעוגיות ו/או פיקסלים ו/או קודי אנליטיקס ו/או מערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים (להלן "עוגיות"). עוגיות הנן מחרוזות של טקסט ומספרים, הנשמרות בזיכרון המכשיר שלך ומאפשרות איסוף מידע סטטיסטי ושמירת מידע בלתי מזהה אודותיך כגון אופי השימוש שלך באתר, משך שהייתך בו, מהיכן הגעת אליו, אינפורמציה בה התעניינת או שאותה חיפשת באתר, כתובת IP, מיקום וסוג המכשיר שלך וכיו"ב.

כמו כן משמשות העוגיות, בהתבסס על הנתונים הנ"ל, התאמת מיטבית של תכני האתר להעדפותיך ולתחומי העניין שלך, לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חוויית הגלישה שלך בו וכן לצרכי מחקר ובקרה.

 

מחיקת  עוגיות:

אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בעוגיות , באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. יתכן שנטרול השימוש בעוגיות , יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהפונקציות באתר ו/או באיכות וחוויית הגלישה.